Лабораторна робота №5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

Мета: Дослідним шляхом переконатися у справедливості законів паралельного з’єднання провідників.

Обладнання: джерело постійного струму, два резистора з різним опором, амперметр, вольтметр, з’єднувальні провідники.

Техніка безпеки: Приступати до виконання роботи можна тільки з дозволу вчителя. Перед користуванням вимірювальними приладами вивчіть їх шкали і допустимі межі вимірювання. Не допускайте перевищення допустимих для відповідного приладу меж вимірювання. Складання електричного кола проводьте у такій послідовності: починаючи від вимикача, з’єднуйте всі елементи, через які протікатиме струм. Залишіть вільними провідники, які будуть під’єднуватися до джерела струму. Усі з’єднання в електричному колі виконуйте провідниками, які мають міцну ізоляцію без видимих пошкоджень. Складене електричне коло можна вмикати лише з дозволу вчителя. Забороняється працювати з відкритими електричними схемами, увімкненими у мережу. Напруга вище 36 В небезпечна для життя. Не дозволяється працювати з електроприладами у вологому одязі, братися за них вологими руками. Якщо під час роботи виявлено несправності, негайно вимкніть електроживлення і повідомте про це вчителя. Не працюйте з несправною і аварійною апаратурою. Без дозволу вчителя не проводьте її ремонт. Пясля закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, розберіть електричне коло, приведіть в порядок робоче місце.

Теоретичні відомості

При паралельному з'єднанні падіння напруги між двома вузлами, що поєднують елементи кола, однакове для всіх елементів. При цьому величина, обернена загальному опору кола, дорівнює сумі величин, обернених опорам паралельно включених провідників.

Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з'єднаних провідниках:

Напруга на ділянках кола і на кінцях всіх паралельно з'єднаних провідників одна й та ж:

Опір ділянки визначається із рівняння — провідність ділянки є сумою провідностей елементів:

Хід роботи

І. Дослідження справедливості закону паралельного зєднання для сили струму: І=І12.

1. Складіть електричне коло за схемою 1
2. Виміряйте силу струму на резисторі 1: І1=____
3Складіть електричне коло за схемою 2

4. Виміряйте силу струму на резисторі 2: І2=____

5 Складіть електричне коло за схемою 3


6. Виміряйте силу струму в нерозгалуженій частині електричного кола : І =____

7.  Переконайтеся у справедливості рівності І=І12.та зробіть висновок.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Дослідження справедливості закону паралельного зєднання для напруги: U=U1+U2.
1. Складіть електричне коло за схемою 4

 

2. Виміряйте напругу на резисторі 1:U1=____

3. Складіть електричне коло за схемою 5


4. Виміряйте напругу на резисторі 2:U2 =____

5. Складіть електричне коло за схемою 6

6. Виміряйте напругу на затискачах джерела струму :U=____

7. Порівняйте отримані значення напруг, переконайтеся у справедливості рівності U=U1+Uта зробіть висновки
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Дослідження опору електричного кола при послідовному зєднанні провідників  та перевірка справедливості рівності   

1. Обчисліть величину   

2. Обчисліть величину


 3. Обчисліть величину 

4. Переконайтеся, чи виконується рівність  


 та зробіть висновки.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткове експериментальне завдання:

Складіть електричне коло, яке складатиметься із джерела струму, вимикача, реостата, двох електричних лампочок, зєднаних паралельно, та зєднувальних провідників.

Переміщуючи повзунок реостата ліворуч та праворуч, спостерігайте за зміною яскравості світіння лампочок. Поясніть спостережуване явище. 

4 коментарі:

  Підготовка і виконання лабораторних робіт Підготовка до лабораторних робіт розпочинається на уроках фізики з  ґрунтовного  засвоєння теоре...