середа, 9 вересня 2020 р.

 

Підготовка і виконання лабораторних робіт

Підготовка до лабораторних робіт розпочинається на уроках фізики з ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу і завершується вдома. Напередодні виконання лабораторної роботи необхідно повторити відповідний теоретичний матеріал з підручника й ознайомитися з вказівками до ходу виконання роботи. При цьому особливу увагу слід звернути на метод практичного виконання роботи, послідовність дій, з’ясувати, які вимірювання потрібно виконати.

Рівень підготовки до виконання лабораторної роботи оцінюється за правильністю відповідей на контрольні запитання. Учитель може запропонувати учневі контрольні запитання  під час перевірки готовності учня до виконання роботи або при її захисті.

Перед початком виконання роботи переконайтеся в наявності відповідних приладів і матеріалів на робочому місці, ознайомтесь з дією приладів, вивчіть їхні шкали (визначте ціну поділки, межу вимірювання і т. ін.).

Обладнанням користуйтеся тільки за призначенням, дотримуйтесь правил техніки безпеки, добивайтеся максимально можливої точності вимірювання.

Отримані під час проведення експерименту значення фізичних величин занести до звітності таблиці. Стежте, щоб усі величини були занесені в одиницях СІ. За результатами виконаної роботи зробіть висновки.

Деякі лабораторні роботи містять додаткові експериментальні завдання підвищеної складності або складні контрольні запитання. Ці завдання за вказівкою вчителя і за власним бажанням виконують лише ті учні, які претендують на найвищу оцінку.

Після закінчення виконання лабораторної роботи учень має навести порядок на своєму робочому місці.

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв
при виконанн
i лабораторних та практичних робiт

При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та навичками під час виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних задач, враховуються знання алгоритмів спостереження, етапів проведення дослідження (планування дослідів чи спостережень, збирання установки за схемою; проведення дослідження, знімання показників з приладів), оформлення результатів дослідження, складання таблиць, побудова графіків, обґрунтування висновків проведеного експерименту чи спостереження.

 

Обов’язковим при оцінюванні є врахування дотримання учнями правил техніки безпеки під час виконання фронтальних лабораторних робіт чи робіт фізичного практикуму.

Рiвнi навчальних досягнень учнів

Критерiї оцiнювання навчальних
досягнень учн
iв

Початковий рiвень
(1—3 бали)

Учень демонструє вмiння користуватися ок­ре­мими приладами, може скласти схему дослiду лише з допомогою вчителя, виконує частину роботи, порушує послiдовнiсть виконання роботи, вiдображену в iнструкцiї, не робить самостiйно висновки за отриманими результатами.

Середнiй рiвень
(4—6 балiв)

Учень виконує роботу за зразком (iнст­рук­цiєю) або з допомогою вчителя, результат роботи учня дає можливiсть зробити правильнi висновки або їх частину, пiд час виконання роботи допущенi помилки.

Достатнiй рiвень
(7—9 балiв)

Учень самостiйно монтує необхiдне обладнання, виконує роботу в повному обсязi з дотриманням необхiдної послiдовностi проведен­ня дос­лiдiв та вимiрювань. У звiтi правильно й акуратно виконує записи, таблицi, схеми, графiки, розрахунки, самостiйно робить висновок.

Високий рiвень
(10—12 балiв)

Учень виконує всi вимоги, передбаченi для достатнього рiвня, виконує роботу за самостiйно складеним планом, робить аналiз результатiв, роз­раховує похибки (якщо потребує завдання). Бiльш високим рiвнем вважається виконання роботи за самостiйно складеним ори-­гiнальним планом або установкою, їх обґрунтування.Немає коментарів:

Дописати коментар

  Підготовка і виконання лабораторних робіт Підготовка до лабораторних робіт розпочинається на уроках фізики з  ґрунтовного  засвоєння теоре...